Missä kauppatieteitä voi opiskella?

4.11.2022
 • Kauppis

Kauppisten erot

Kauppatieteellisessä suoritat ensin kandidaatin tutkinnon ja sen jälkeen maisterin tutkinnon. Kandidaatiksi opiskelun on suunniteltu kestävän 3 vuotta, kun taas maisterivaihe kestää 2 vuotta. Yliopistojen välillä on eroa siinä, valitaanko pääaine jo kandidaattivaiheessa vai vasta maisteriksi opiskellessa.

Alla olevasta taulukosta näet yhteenvetona aineet, joita voi opiskella joko kandidaatti- tai maisterivaiheessa useammassa kuin yhdessä yliopistossa. Pääaineiden tarkat nimet ja painotukset saattavat vaihdella eri yliopistojen välillä.

Aalto-yliopisto

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla on yksi hakukohde: Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v). Hakukohteeseen valitaan vuosittain yhteensä noin 290 opiskelijaa. Opetus järjestetään Otaniemen kampuksella.

Aalto-yliopistossa opiskelija suorittaa ensin kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (KTK) jollakin erikoistumisalueella. Erikoistumisalueen valinta tehdään ensimmäisen vuoden lopussa. Kandidaatin tutkinnon opiskelu kieli on Suomi, mutta osa opinnoista on englanniksi. Valittavissa olevia kandidaatin tutkinnon erikoistumisalueita ovat:

 • Johtaminen
 • Markkinointi
 • Laskentatoimi
 • Yritysjuridiikka
 • Rahoitus
 • Taloustiede
 • Tieto- ja palvelujohtaminen

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi jatkaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun jossakin maisteriohjelmassa. Maisteriohjelmien opiskelukieli on pääsääntöisesti englanti, mutta osa opinnoista on mahdollista suorittaa suomeksi. Valittavissa olevia maisteriohjelmia ovat:

 • Accounting
 • Creative Sustainability
 • Economics
 • Entrepreneurship and Innovation Management
 • Finance
 • Global Management
 • Information and Service Management
 • International Design Business Management – M.Sc. Degree in Economics and Business Administration
 • Management and International Business
 • Marketing
 • Yritysjuridiikka

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle on myönnetty ensimmäisenä suomalaisena ja pohjoismaisena kauppakorkeakouluna alansa tärkeimmät kansainväliset laatuakkreditoinnit AACSB, AMBA ja EQUIS.

Tampere

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Tampereella on yksi hakukohde: Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v). Tampereelle valitaan yhteisvalinnan kautta vuosittain noin 140 opiskelijaa. Kandidaattiopintojen toisena vuonna opiskelija valitsee pääaine suuntautumisensa.

Kandidaatintutkinnon suuntautumisvaihtoehdot:

 • Vakuutus ja riskien hallinta
 • Markkinointi
 • Taloustiede
 • Yrityksen johtaminen
 • Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
 • Yrityksen laskentatoimi

Kandidaatintutkinnon suuntautumisvaihtoehtojen toteuduttua maisterivaiheentutkinto suoritetaan yleensä samassa pääaineessa. Lisäksi maisterintutkintoon on valittavissa kolme muuta suoritusohjelmaa:

 • Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen
 • Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma
 • Master’s Degree Programme in Leadership for Chande (Sustainable Business Management, suoritetaan englanniksi).

Oulu

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Oulun yliopiston kauppakorkeakoululla on yksi hakukohde: Kauppatieteet, kauppatieteiden tutkinto-ohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v). Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun valitaan vuosittain yhteensä noin 180 opiskelijaa.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu on arvostetulla AACSB-akkreditoinnilla tunnustettu kauppatieteellisen alan kansainvälinen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Vain noin 5% maailman kauppakorkeakouluista täyttää AACSB:n asettamat laatuvaatimukset ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun on yksi pisimpään akkreditoiduista pohjoismaisista kauppakorkeakouluista. AACSB-akkreditointi on kauppakorkeakoululle myönnettävä tunnustus tutkimuksen ja opetuksen korkeasta laadusta.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon opintosisällöt koostuvat tärkeimmiltä talous- ja liiketaloustieteen aloilta. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelman opinnot ovat opiskelijoille yhteiset.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa suoritettavia kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmia ovat:

 • Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen
 • Markkinointi
 • Laskentatoimi
 • Rahoitus
 • Taloustiede

Maisterivaiheen pääaineisiin haetaan kandidaatin opintojen loppuvaiheessa. Kauppatieteiden maisterin tutkinto (KTM) suoritetaan Oulussa pääsääntöisesti vastaavissa KTM-tutkinto-ohjelmissa.

Lisäksi Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa on viisi kansainvälistä, kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa: Economics (ME), Finance (MF), Financial and Management Accounting (FMA), International Business Management (IBM) ja Marketing (MM).

Turku ja Pori

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Turun kauppakorkeakouluun voi hakea kahteen eri hakukohteeseen:

 • Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v), Turku
 • Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v), Pori

Turkuun valitaan vuosittain noin 240 ja Porin yksikköön noin 60 uutta opiskelijaa. Turkuun ja Poriin hyväksytty valitsee tutkinto-ohjelmansa ja opintojensa erikoistumissuuntansa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu on arvostetulla AACSB-akkreditoinnilla tunnustettu kauppatieteellisen alan kansainvälinen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Vain noin 5% maailman kauppakorkeakouluista täyttää AACSB:n asettamat laatuvaatimukset.

Turun kauppakorkeakoulussa suoritettavia kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmia ovat:

Kansainvälisen johtaminen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelma, erikoistumissuunnat:

 • kansainvälinen liiketoiminta
 • johtaminen ja organisointi
 • yrittäjyys

Yhteisvalinnassa opiskelupaikan saaneista valitaan ko. ohjelman opiskelijat sisäisellä haulla ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä.

Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen tutkinto-ohjelma, erikoistumissuunnat:

 • markkinointi
 • toimitusketjujen johtaminen
 • digitaalinen liiketoiminta

Laskentatoimen ja rahoituksen tutkinto-ohjelma erikoistumissuunnat:

 • Laskentatoimi ja rahoitus
 • yritysjuridiikka

Taloustieteen tutkinto-ohjelma, erikoistumissuunta:

 • taloustiede

Kauppatieteiden maisterin tutkinto (KTM) suoritetaan Turussa pääsääntöisesti vastaavissa KTM-tutkinto-ohjelmissa.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa on kaksi englanninkielistä maisteriohjelmaa, joihin voi hakea kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen:

 • Master’s Degree Programme in Global Innovation Management (GIM)
 • Master’s Degree Programme in Futures Studies (FUTU)

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä suoritettavissa kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma:

Liiketoiminta osaamisen tutkinto-ohjelma, erikoistumissuunnat:

 • talousjohtaminen
 • johtaminen ja organisoint
 • markkinointi

KTM-tutkinto suoritetaan Porissa Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmassa.

Jyväskylä

Jyväskylän kauppakorkeakoulussa on kaksi hakukohdetta:

 • Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Yrityksen taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Taloustieteen ohjelmaan valitaan 45 opiskelijaa. Yrityksen taloustieteeseen valitaan 110 opiskelijaa. Taloustieteen opiskelijoiden pääaine on taloustiede, mutta yrityksen taloustieteen opiskelijat valitsevat pääaineensa ensimmäisen vuoden aikana.

Mikäli haet yrityksen taloustieteen ohjelmaan, voit valmistua maisteriksi seuraavissa aineissa:

 • Johtaminen
 • Laskentatoimi
 • Markkinointi
 • Viestinnän johtaminen
 • Yrittäjyys
 • Yritysten ympäristöjohtaminen

Kauppatieteiden maisterin tutkinto suoritetaan Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa (JSBE) kandidaatin tutkinnon jälkeen ilman erillistä hakua opiskelijan valitsemassa pääaineessa. Jyväskylässä voit myös opiskella tietojärjestelmätiedettä ja valmistua kauppatieteiden kandidaatiksi ja maisteriksi. Tietojärjestelmätiede ei kuitenkaan kuuluu yhteisvalintaan, eikä alan valintakokeeseen ole ennakkomateriaalia.

Lappeenranta

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Lappeenrannassa on yksi hakukohde: Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v). Yhteisvalinnan kautta Lappeenrantaan valitaan vuosittain noin 120 opiskelijaa.

Opiskelu Lappeenrannassa poikkeaa muista siinä, että koulutus toteutetaan pääainerakenteen sijaan ohjelmapohjaisena. Kauppatieteiden kandidaatin ohjelmien sisältö perustuu seuraaviin liiketaloustieteisiin:

 • Hankintojen johtaminen
 • Laskentatoimi
 • Liiketoiminta-analytiikka
 • Kansainvälinen markkinointi
 • Strateginen rahoitus

Valittavissa olevia maisteriohjelmia ovat:

 • Laskentatoimi
 • Tietojohtaminen ja johtajuus
 • Business Analytics (MBAN, suoritetaan englanniksi)
 • International Business and Entrepreneurship (MIBE, suoritetaan englanniksi)
 • International Marketing and Management (MIMM, suoritetaan englanniksi)
 • Strategic Finance and Business Analyst (MSF, suoritetaan englanniksi)
 • Supply Management (MSM, suoritetaan englanniksi)

Joensuu

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Itä-Suomen yliopistossa on kaksi hakukohdetta:

 • Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v), Joensuu
 • Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v), Kuopio

Joensuun kampukselle valitaan vuosittain noin 50 ja Kuopion yksikköön noin 50 uutta opiskelijaa. Valitut opiskelijat suorittavat ensin kauppatieteiden kandidaatin valitsemassaan suuntautumisvaihtoehdossa ja sitten kauppatieteiden maisterin tutkinnon.

Joensuun kampuksella kandidaattivaiheen suuntautumisvaihtoehdot ovat:

 • Johtaminen ja markkinointi
 • Laskentatoimi ja verotus

Maisterivaiheessa voi Joensuussa valita seuraavista:

 • Laskentatoimi ja yritysjuridiikka
 • Palvelujohtaminen
 • Tourism Marketing and Management

Kuopio

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Itä-Suomen yliopistossa on kaksi hakukohdetta:

 • Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v), Joensuu
 • Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v), Kuopio

Joensuun kampukselle valitaan vuosittain noin 50 ja Kuopion yksikköön noin 50 uutta opiskelijaa. Valitut opiskelijat suorittavat ensin kauppatieteiden kandidaatin valitsemassaan suuntautumisvaihtoehdossa ja sitten kauppatieteiden maisterin tutkinnon.

Kuopion kampuksen suuntautumisvaihtoehdot kandidaattivaiheessa:

 • Johtaminen ja markkinointi
 • Laskentatoimi ja rahoitus

Maisterivaiheessa Kuopion suuntautumisvaihtoehdot ovat:

 • Innovaatiojohtaminen
 • Laskentatoimi ja rahoitus
 • International Business and Sales Management

Vaasa

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Vaasan yliopistolla on yksi hakukohde: Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v). Hakukohteeseen valitaan vuosittain yhteensä noin 280 uutta opiskelijaa. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon ensimmäisen lukuvuoden opinnot ovat opiskelijoille yhteiset ja koulutusohjelman valinta tehdään ensimmäisen vuoden lopussa.

Vaasan yliopiston kauppakorkeakoulussa suoritettavia kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmia ovat:

 • Johtaminen ja organisaatiot
 • Kansainvälinen liiketoiminta
 • Laskentatoimi ja rahoitus
 • Markkinointi
 • Talousoikeus
 • Taloustiede

Kauppatieteiden maisterin tutkinto (KTM) suoritetaan Vaasassa seuraavissa maisteriohjelmissa:

 • Finance
 • Henkilöstöjohtaminen
 • International Business
 • Laskentatoimi ja tilintarkastus
 • Markkinoinnin johtaminen
 • Strategic Business Development
 • Talousoikeus
 • Taloustiede

Åbo Akademi

Åbo Akademin kandidaatintutkintoa suorittamaan valitaan vuosittain noin 80 uutta opiskelijaa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kautta. Åbo Akademi on kansainvälinen kauppakorkeakoulu ja Coimbra-ryhmän jäsen, johon kuuluu 40 vanhinta yliopistoa eri Euroopan maista. Åbo Akademin ruotsinkielisyydestä huolimatta noin viidesosa opiskelijoista on äidinkieleltään suomalaisia.

Åbo Akademilla on yhteisvalinnassa yksi hakukohde: Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3 år + 2 år), Åbo.

Ruotsinkielisen valintakokeen voi kirjoittaa Helsingissä, Vaasassa, Turussa tai Maarianhaminassa.

Åbo Akademissa on seitsemän pääainetta, joista voit valita kandidaattiopinnoissasi. Pääaine valitaan ennen toista opiskeluvuotta. Mikäli valitset pääaineeksi kauppaoikeuden tai kansantaloustieteen, jatkat opinnoissasi valtiotieteiden maisteriksi. Maisterivaiheessa pääaineesi on yksityisoikeus tai kansantaloustiede.

 • Kauppaoikeus
 • Tietojärjestelmätiede
 • Kansainvälinen markkinointi
 • Kansantaloustiede
 • Organisaatio ja johtaminen
 • Laskentatoimi

Hanken Helsinki

Hanken on ollut keväästä 2018 lähtien mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. Helsingin Hankenilla on yhteishaussa yksi hakukohde:

Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3 år + 2 år)

Voit valita kahdeksasta pääaineesta:

 • Entreprenörskap och företagsledning (yrittäjyys ja yritysjohtaminen)
 • Finansiell ekonomi (rahoitus)
 • Företagsledning och organisation (yritysjohtaminen ja organisaatiot)
 • Handelsrätt (yritysjuridiikka)
 • Logistik och samhällsansvar (logistiikka ja yhteiskuntavastuu)
 • Marknadsföring (markkinointi)
 • Nationalekonomi (taloustiede)
 • Redovisning (laskentatoimi)

Helsingin Hankeniin valitaan vuosittain 180 opiskelijaa, joista 108 valitaan todistuksen perusteella ja 72 pääsykokeella.

Hanken on Suomen ainoa itsenäinen kauppakorkeakoulu, joka tarjoaa ekonomikoulutusta ruotsin- ja englannin kielellä. Hanken kuuluu kolmen kansainvälisen laatuleimansa ansiosta maailman kauppakorkeakoulujen parhaimman 1%:n joukkoon. Yhteisvalinnan kautta opiskelijat valitaan Vaasan ja Helsingin kampusten ruotsinkieliseen kandidaatin- ja maisterintutkintokoulutukseen.

Hanken Vaasa
Vaasan Hankenilla on yhteishaussa yksi hakukohde: Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3 år + 2 år).

Voit valita viidestä pääaineesta:

 • Företagsledning och organisation (yritysjohtaminen ja organisaatiot)
 • Finansiell ekonomi (rahoitus)
 • Handelsrätt (yritysjuridiikka)
 • Marknadsföring (markkinointi)
 • Redovisning (laskentatoimi)

Vaasan Hankeniin valitaan vuosittain 70 opiskelijaa, joista 42 valitaan todistuksen perusteella ja 28 pääsykokeella. Hanken on Suomen ainoa itsenäinen kauppakorkeakoulu, joka tarjoaa ekonomikoulutusta ruotsin- ja englannin kielellä.

Hanken kuuluu kolmen kansainvälisen laatuleimansa ansiosta maailman kauppakorkeakoulujen parhaimman 1%:n joukkoon. Yhteisvalinnan kautta opiskelijat valitaan Vaasan ja Helsingin kampusten ruotsinkieliseen kandidaatin- ja maisterintutkintokoulutukseen.

Kauppatieteiden valmennuskurssit

Mafyn valmennuskursseilla parannat mahdollisuuksiasi päästä haluamaasi kauppiksen hakukohteeseen. Sähköisistä Mafynetin oppimateriaaleista löydät tarvittavat teoriat sekä suuren määrän tehtäviä matematiikan, historian ja taloustiedon (MAB5 tai MAA10, HI1, YH2) oppimiseen. Voit ilmoittautua opetusta sisältävälle nettikurssille, jossa opettaja avustaa sinua videoyhteyden avulla tai opiskella itsenäisesti kauppiksen itseopiskelumateriaaleilla. Valmennuskurssimme sopivat mainiosti kaikille lähtötasosta riippumatta. Oppimäärien aihealueita käydään laajasti läpi alusta alkaen, joten mitään aiempaa osaamista ei tarvitse olla. Materiaaleista löytyy erillinen paketti matematiikan perusteisiin. Pääset siis hyvin vauhtiin myös tilastomatematiikan opiskelussa vaikka matematiikan osaaminen tuntuisi vielä tällä hetkellä heikolta.

Kauppispakettimme sisältävät lisäksi laajat yo-kertausmateriaalit matematiikan, historian ja yhteiskuntaopin kertaamiseen. Näitä materiaaleja voi hyödyntää, mikäli osallistuu kauppatieteiden pääsykokeiden lisäksi myös ylioppilaskirjoituksiin.

Tutustu kauppiksen valmennuskursseihinKokeile Mafynettiä maksutta