Miten opiskella kauppatieteiden pääsykokeeseen?

7.11.2023
 • Kauppis

Valmistautuessa kauppatieteiden pääsykokeeseen voi tuntua houkuttelevalta hankkia itselleen kaikki lukiokirjat sekä muut tarjolla olevat materiaalit, ja käydä jokainen näistä läpi ilman tarkempaa suunnitelmaa. Tämä ei kuitenkaan ole tehokkuuden kannalta järkevä valinta. Kokosimmekin yhteen lukuvinkit koevalmistautumiseen ja oppimisen maksimoimiseen. Näillä vinkeillä varmistat matematiikan, historian ja yhteiskuntaopin perusteellisen oppimisen tulevaa kauppatieteiden pääsykoetta varten.

Historian opiskelu

Jos olet opiskellut historiaa lukiossa, olet luultavasti tottunut opiskelemaan suuria kokonaisuuksia, syitä ja seurauksia sekä aikakauteen liittyviä uskonnollisia ja kulttuurillisia virtauksia. Kauppatieteellisen valintakoetta varten täytyy kuitenkin asennoitua uudella tavalla, sillä kokeen tarkoituksena on testata hakijan taloustietoja. Aiemmissa valintakokeissa on kysytty muun muassa markkinatalouden syntymiseen, löytöretkiin, keskiaikaisiin kaupunkeihin ja antiikin ajan talouteen liittyviä asioita. Esimerkiksi ympäristöhistoriaan tai perhesuhteiden kehittymiseen ei sen sijaan ole kiinnitetty huomiota. Onkin erittäin tärkeää keskittyä nimenomaan taloushistorialliseen näkökulmaan. Tämän vuoksi Mafynetin kauppishistorian materiaali on kirjotettu taloushistoriaa silmällä pitäen.

Löytöretket ja teollistuminen ovat olleet erityisen suosittuja aiheita historian kurssista. Myös muihin suuriin murroksiin, kuten neoliittiseen vallankumoukseen ja rahan käyttöönottoon, kannattaa kiinnittää huomiota. Historian tarkat vuosiluvut eivät kuitenkaan ole olleet aiemmissa valintakokeissa oleellisia. Tarkan vuosiluvun muistamisen sijaan kannattaa keskittyä esim. vuosisadan mieleen painamiseen. Tämä helpottaa asioiden hahmottamista ja suurpiirteiseen ajoitukseen liittyviä kysymyksiä voi olla myös valintakokeessa. Lisäksi eri henkilöiden nimiä ei ole kysytty kokeissa. Sen sijaan mieleen kannattaa painaa eri kansojen nimet. Eräässä valintakoetehtävässä olennaista oli muistaa, että juuri foinikialaiset toimivat välittäjinä Välimeren kaupassa antiikin aikana. Tehtävää ei välttämättä osannut, jos muisti ainoastaan jonkin kansan toimineen kaupan välittäjinä.

Historian osalta olennaista on osata liittää oikeat tapahtumat oikeaan aikakauteen. Samalla myös yksityiskohdat, tarkkoja vuosilukuja ja henkilöiden nimiä lukuunottamatta, ovat tärkeässä roolissa.

Muista nämä asiat opiskellessasi historiaa:

 • Kokeessa on kysytty nimenomaan taloushistoriaan liittyviä asioita. Kiinnitä huomiota taloudellisesti merkittäviin tapahtumiin, mm. neoliittinen vallankumous tai teolliset vallankumoukset, jotka ovat muuttaneet taloutta.
 • Keskity materiaaliin. Ylioppilaskokeissa koealueen ulkopuolisesta tiedosta palkitaan, mutta kauppiksen valintakokeessa ei.
 • Sovella oppimiasi taloustietoja historiaan. Esimerkki: Keskiaikaiset ammattikunnat pyrkivät sääntelemään kilpailua hintarajoituksilla, mitä kiellettyä kilpailutilannetta tämä muistuttaa?
 • Jos asialla ei ole minkäänlaista näkyvää yhteyttä talouteen, asiaa tuskin kysytään valintakokeessa. Nämä asiat on merkitty Mafynetissä erikseen.
 • Mikäli käytät Mafynetin kauppismateriaalia koevalmistautumisessa, lue aina monivalintojen malliratkaisut. Malliratkaisu kannattaa lukea vaikka olisit osannut tehtävän, sillä saatat oppia jotain uutta ja samalla kertaat aiemmin oppimaasi.

Yhteiskuntaopin opiskelu

Yhteiskuntaopissa kokonaisuudet nousevat tärkeämpään rooliin. Moneen kysymykseen voi päätellä vastauksen, kun suuret kokonaisuudet ja syy-seuraus-suhteet on ymmärtänyt. Siinä missä historian osalta on kysytty tarkkoja yksityiskohtia, esim. missä maanosassa väestönkasvu oli 1800-luvulla suurinta, yhteiskuntaopista ei ole kysytty yhtä tarkkoja tietoja. Ei siis kannata opetella turhaan mm. eri maiden vuosittaisia bruttokansantuotelukuja ulkoa. Sen sijaan on keskityttävä etenkin käsitteisiin. Valintakokeissa on joskus vaadittu yhteiskuntaopin käsitteiden hallintaa, jotta muutoin historiaan liittyvään tehtävään on voinut vastata. Tämän vuoksi suosittelemme yhteiskuntaopin opiskelua ennen historiaa. Mafynetti muistuttaa sinua, kun on aika aloittaa myös historian opiskelu.

Osassa yhteiskuntaopin tehtävissä vaaditaan myös matematiikan osaamista, erityisesti prosenttilaskujen osaamista. Valintakokeessa on ollut kuvaajia, joita varten on täytynyt hallita sekä yhteiskuntaopin tietoja että matemaattisia taitoja.

Muista nämä asiat opiskellessasi yhteiskuntaoppia:

 • Opiskele käsitteet. Ilman käsitteiden hallintaa kysymystä ei välttämättä ymmärrä, vaikka asian muuten osaisikin.
 • Tarkastele erilaisia kuvaajia ja opettele tulkitsemaan niitä. MAFY:n kauppiskurssin avulla harjoittelet kuvaajatehtäviä, joihin on kirjoitettu selkeät malliratkaisut.
 • Säilytä keskittyminen materiaalissa. Valintakokeen on ilmoitettu perustuvan taloustiedon kurssiin, ei esimerkiksi viimeaikaisiin talousuutisiin.
 • Taloustiedon kurssi on paikoittain hyvinkin teoriapainotteista. MAFY:n kauppiskurssissa teorioista annetaan esimerkkejä, joiden avulla asia on helpompi ymmärtää ja oppia. Keksi myös omia esimerkkejä!

Matematiikan opiskelu

Valintakoe perustuu matematiikan osalta todennäköisyyksiin ja tilastoihin eli joko kurssiin MAB7/MAA9. Kurssit ovat sisällöltään samat, joten ei ole väliä, kumpaa matematiikkaa opiskelit lukiossa.

Lukiossa matematiikan opiskelussa on saattanut korostua peruslaskutaidon osaaminen, laskinohjelmien sujuva käyttö sekä erilaiset soveltavat ja pitkät tehtävät. Valintakokeissa tehtävätyypit ovat kuitenkin erilaisia.

Tehtävien ratkaiseminen on vaatinut kurssisisällön lisäksi myös loogista ajattelua ja matemaattista päättelykykyä. Esimerkiksi tilastollisiin tunnuslukuihin, kuten keskiarvoon tai keskihajontaan, liittyvät tehtävät eivät useinkaan ole olleet tavallista laskemista, vaan niissä on vaadittu erilaisten kuvaajien tai taulukoiden tulkintoja. Lisäksi tehtävissä saattaa esiintyä lyhyitä aineistoja, joiden pohjalta joutuu soveltamaan jotain annettua laskukaavaa. Matematiikan tehtävissä saattaa myös yhdistyä taloustieto ja yhteiskuntaoppi, jolloin tehtävän ratkaisemiseksi tarvitaan osaamista yhteiskuntaopin puolelta.

Valintakokeen vaikeimmat tehtävät liittyvät matematiikan osalta yleensä erilaisten kuvaajien tulkintaan. Harjoitellessa kannattaa siis kiinnittää huomioita perusasioiden- ja käsitteiden hallintaan sekä kuvaajien lukemiseen. Huomioithan myös, että valintakokeessa on käytössä ainoastaan nelilaskin. Valintakokeessa korostuukin vahva laskurutiini, joka kehittyy ainoastaan tehtäviä tekemällä!

Muista nämä asiat opiskellessasi matematiikkaa:

 • Opiskele perusasiat hyvin. Hyvä perusasioiden hallinta takaa paremmat mahdollisuudet myös soveltavampien ja syvempää ymmärrystä mittaavien tehtävien ratkaisemiseen.
 • Harjoittele laskemaan nelilaskimella, jotta sen käyttö valintakokeessa on sujuvampaa ja ajankäytöllisesti tehokkaampaa.
 • Pidä luovutuskynnys korkealla ja katso malliratkaisu vasta, kun olet saanut ratkaistua tehtävän. Jos et pääse tehtävässä eteenpäin, katso mahdollinen vihje tai alkua malliratkaisusta, ja yritä tämän jälkeen uudelleen.
 • Pyri ymmärtämään asiat ulkoa opettelemisen sijaan.
 • Todennäköisyyteen ja tilastoihin liittyviä kysymyksiä on aikaisempina vuosina esiintynyt suhteellisen tasapuolisesti, joten keskity molempiin aihealueisiin.
 • Harjoittele kuvaajien tulkintaa ja käsitteiden kielellistä ymmärtämistä. Pelkkä laskutaito ei riitä, vaan on harjoiteltava myös päättelykykyä ja loogista ajattelua.
 • Vahvista laskurutiinia tekemällä paljon tehtäviä. Muista kuitenkin, että määrä ei korvaa laatua!

Kauppatieteiden valmennuskurssit

Mafynetin kauppismateriaaleilla varmistat olevasi valmis tulevaan pääsykokeeseen. Oppimateriaali sisältää runsaan määrän harjoitustehtäviä ja kattavilla teorioilla sekä opetusvideoilla varmista osaavasi aihealueet peruseellisesti myös soveltavien tehtävien tullessa vastaan. Materiaalit ja kurssit sopivat mainiosti jokaiselle lähtötasosta riippumatta. Voit valita kauppatieteiden valmennuskurssin nettiopetuksena tai opiskella itsenäisesti itseopiskelumateriaaleilla. Kauppiskurssit sekä Itseopiskelu Plus-paketti sisältävät lisäksi kauppisprepin, jonka avulla saat tukea lukusuunnitelman tekemiseen ja sopivan opiskelutekniikan löytämiseen.

Lisätietoa kauppatieteiden valmennuskursseista

Liittymällä kauppiksen uutiskirjeen tilaajaksi, saat jatkossa tämäntyyppiset lukuvinkit, hakuoppaat ja ajankohtaiset tiedot hakemisesta suoraan sähköpostiisi. Liity uutiskirjeen tilaajaksi!